Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lempäälän Kisa 1955 jääkiekko ry ja sen kotipaikka on Lempäälä. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lempäälän talousalue.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää urheilua ja jääkiekkoliikuntaharrastusta yhdistyksen toiminta-alueella, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa, terveyttä, hyvinvointia ja työkykyä sekä herättää jäsenissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta jääkiekko- ja muuhun urheiluun sekä kasvattaa toimintansa avulla jäsenistänsä yhteiskunnalle hyödyllisiä toimintakykyisiä kansalaisia. Yhdistyksen toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassaan seura pyrkii edistämään tasa-arvoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
  • järjestää urheilu-, harjoitus- ja valmennustilaisuuksia sekä vastaavaa muuta toimintaa,
  • tarjoaa jäsenilleen harrastusmahdollisuuksia vapaa-ajalle,
  • järjestää ja toimeenpanee tapahtumia, kilpailuja, turnauksia, näytöksiä, kursseja, kerhotoimintaa, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
  • hankkii, omistaa, vuokraa ja ylläpitää toiminnassaan tarvittavia välineitä ja harjoituspaikkoja
  • vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun sekä päätöksentekoon.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan hankittuaan. Toimintansa tukemiseksi 
yhdistys voi myös hankkia yhteistyökumppaneita ja tukijoita sekä harjoittaa mm. kustannus-, kioski-, ja kahvilatoimintaa sekä seuratuote-, urheiluasuste- ja urheiluvälinekauppaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun taloudellisen ansion hankkiminen seuralle tai sen jäsenille. 


3. Jäsenet
Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, perhejäseniä ja pelaajajäseniä.  Näiden lisäksi yhdistyksellä voi olla tuki- ja kannattajajäseniä.

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Yhdistyksen kokous voi kutsua puheenjohtajana erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön seuran kunniapuheenjohtajaksi. Yhdistyksen hallitus voi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä seuran kunniajäseniksi.

Seuran jäsenen on sitouduttava noudattamaan kulloinkin voimassaolevia kansallisia antidopingsäännöstöjä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Pelaajajäsen ei voi edustaa yhdistystä tai sen joukkueita ennen kuin jäsenmaksu on suoritettu.

Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota seurasta. Eroaminen tulee voimaan sen tilikauden päätyttyä, jolloin eroamisilmoitus on tehty. 

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksen jäsenyydestä, mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta edelliseltä tilikaudelta maksamatta. 


4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Eri jäsenryhmillä voi olla toisistaan poikkeavat jäsenmaksut. 

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat jäsenmaksusta vapaat.

Jäsenmaksun lisäksi yhdistyksen jäseniltä ja muilta yhdistyksen järjestämään toimintaan osallistuvilta ja yhdistyksen tarjoamia palveluita käyttäviltä peritään niihin liittyvät toiminta- kausi-, osallistumis-, palvelu- ja muut maksut. Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.


5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä enintään kuusi varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. 

Puheenjohtaja valitaan aina yhdeksi toimintakaudeksi. Yhdistyksen perustamisen jälkeen ensimmäisellä kerralla puolet hallituksen jäsenistä valitaan yhdeksi toimintakaudeksi. Tämän jälkeen ja muutoin hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimintakaudeksi. Puolet hallituksen jäsenistä on aina erovuoroisia. Varajäsenet valitaan yhdeksi toimintakaudeksi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallitus voi päättää yhdistystä sitovasta sopimuksesta vuotuiselta arvoltaan 200 000 euroon saakka kokouksen antamien valtuuksien puitteissa.

Yhdistyksen palveluksessa tai työsuhteessa oleva ei voi kuulua yhdistyksen hallitukseen.

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.


6. Tilintarkastus ja toiminnantarkastus
Yhdistyksellä tulee olla vähintään 1-2 varsinaista toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on valittava myös varatoiminnantarkastaja. Tilintarkastajana voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Jos yhdistykselle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava 1-2 varatilintarkastajaa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. sekä muut hallituksen jäsenet, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin aina kaksi yhdessä.


8. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on 1.7.-30.6.


9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-marraskuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsenellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen vähintään yhdeltä tilikaudelta. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen kokouksessa ei voi äänestää asiamiehen välityksellä.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä kirjeillä tai sähköposteilla taikka yhdistyksen Internet-kotisivuilla vastaavassa ajassa julkaistulla ilmoituksella.


11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan toiminnantarkastajat ja tilintarkastajat sääntöjen 6§ mukaan
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.